Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób:

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 15 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 30 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 44 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 90 zł

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) 46,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l,
b) 56,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 80 l do 120 l,
c) 80,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l,
d) 217,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 700 l,
e) 341,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 700 l do 1 100 l,
f) 2449,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1 100 l do 7 000 l,
g) 3410,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7 000 l do 10 000 l,
2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
a) 18,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 l,
b) 23,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 80 l do 120 l,
c) 32,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l,
d) 87,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 700 l,
e) 136,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 700 l do 1 100 l,
f) 980,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1 100 l do 7 000 l,
g) 1364,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7 000 l do 10 000 l,

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi:

1) iloczyn liczby opróżnień pojemnika o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników o jednakowej pojemności,
2) sumę iloczynów liczby opróżnień pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników o różnej pojemności.

Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
1) w wysokości 275,00 złotych za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w wysokości 550,00 złotych za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


JEDNOLITY SYSTEM GOPSODARKI ODPADAMI

Pytania i odpowiedzi

Co się stanie, jeśli nie będę płacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. Dodatkowo zaleganie z opłatami na rzecz gminy skutkuje brakiem zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Gdzie znajdziesz deklarację?
  • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
  • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
  • Na stronie internetowej www.michalowo.eu
Jak często należy płacić?

Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

  • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 15 marca danego roku
  • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 15 czerwca danego roku
  • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 15 września danego roku
  • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 15 grudnia danego roku

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

DEKLARACJA O wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych Terminarz wywozu odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)