Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 8 lutego

Rozmiar czcionki:

 

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017  r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2017  r.

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2017  r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a.      zmian w budżecie na 2018 rok;

b.      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2018-2023;

c.      wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

d.      zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

e.      przyjęcia projektu  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

f.       przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

g.      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r.;

h.     trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo przez inne niż Gmina Michałowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;

zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia na 2018 r.;
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie                       

                                                                                                     mgr Irena Suprun

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 97
Bieżący tydzień: 240
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1783
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211350

Poland 77.1%United States 14.3%Germany 1.6%United Kingdom 1.2%