Vinaora Nivo Slider

INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Rozmiar czcionki:

   INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW- OBRĘBU MICHAŁOWO.

 

Starosta Powiatu Białostockiego na podstawie art. 24 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr Dz. U. Nr 193, poz. 1287) informuje, że w terminie od 12 grudnia 2012 roku do 04 stycznia 2013 roku ( 15 dni roboczych ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój nr 109, będzie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków - obrębu Michałowo gm. Michałowo. Dokumentacja projektu operatu opisowo - kartograficznego, składająca się z:

 

  • rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali,
  • kartoteki budynków,
  • kartoteki lokali,
  • mapy ewidencyjnej
    sporządzona została przez:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOkompleks" s.c. J.Ładysz,D.Ładysz ul. Warszawska 55, lok. 6,15-062 Białystok - na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ).

W terminie o którym mowa powyżej, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych. W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego, stosownie do postanowień art. 24 a ust. 8 ustawy, stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa powyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Białostocki w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczyć będą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Ewentualne zarzuty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój nr 109.

 

Starosta

/-/ Wiesław Pusz

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 396
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1939
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211506

Poland 77.1%United States 14.2%Germany 1.6% 1.2%