Vinaora Nivo Slider

Zgłoś się do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”.

Rozmiar czcionki:

 Projekt jest realizowany przez Gminę Michałowo na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-20-036/12 z dnia 06.12.2012r. ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r.

Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. nr 4, tel. 85 731 17 77

 

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie możliwości korzystania i dostępu do Internetu dla 100 Beneficjentów Ostatecznych z terenu gminy Michałowo w okresie realizacji i trwałości projektu.

Beneficjenci Ostateczni otrzymają zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Grupa docelowa – Beneficjenci Ostateczni

1. Beneficjentami Ostatecznymi mogą zostać osoby lub gospodarstwa domowe spełniające kryteria grupy docelowej w ramach POIG 8.3, tj.:

1)Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

a)osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;

b)osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;

c)rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2)Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

a)rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;

b)opiekunowi faktycznemu dziecka;

c)osobie uczącej się.

3)Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie.

4)Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

5)Rodziny zastępcze.

2.Beneficjenci Ostateczni muszą spełniać dodatkowo także następujące warunki:

1)posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowo w miejscowościach: Nowa Wola, Bondary, Hieronimowo, Juszkowy Gród, Kobylanka, Michałowo, Michałowo-Kolonia, Szymki lub w miejscowościach sąsiednich, w których będą istniały możliwości techniczne podłączenia do Internetu w ramach Projektu;

2)nie posiadają komputera i Internetu;

3)ukończą szkolenie w zakresie zapewniającym podstawową obsługę komputera i korzystania z Internetu organizowane w ramach Projektu;

3.Pierwszeństwo będą miały kolejno:

1)rodziny, w których znajdują się dzieci niepełnosprawne;DEKL

2)gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym;

3)rodziny wielodzietne;

4)osoby niepełnosprawne.

Dokumenty rekrutacyjne są już dostępne  na stronie internetowej (linki są poniżej) oraz w biurze projektu – pokój nr 4. W Urzędzie Miejskim w Michałowie. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Nabór uczestników będzie trwał do 31 lipca 2013 r. 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 - REGULAMIN UCZESTNICTWA

- DEKLARACJA UCZESTNICTWA

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- ZGODA NA PRZETWARZANINE DANYCH OSOBOWYCH

- OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 65
Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 133
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1676
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211243

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.5% 1.2%