Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 15 czerwca

Rozmiar czcionki:

 Zapraszamy na  XL Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Porządek XL Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r. i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo.

a)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r.;

b)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2017 r.;

c)    stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie;

d)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie wniosku Komisji
Rewizyjnej;

e)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie na 2018 rok
  2. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo;
  3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo;
  4. utworzenia Sołectwa Krugły Lasek oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Krugły Lasek;
  5. nadania statutu sołectwa Planty;
  6. połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu Sołectwa Mościska do Sołectwa Topolany oraz nadania statutu Sołectwu Topolany;
  7. podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej