Vinaora Nivo Slider

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 22 marca

Rozmiar czcionki:

 

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu  22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.;
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018-2028
  3. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2018 roku;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo;
  5. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r.
  8. w sprawie podziału Gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

6. Podjęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019 r. – przyjęcie lub odrzucenie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie             

                                                                                                     mgr Irena Suprun

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 73
Bieżący tydzień: 143
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1686
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211253

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.6%United Kingdom 1.2%