Vinaora Nivo Slider

przedszkole button zgkim button
bip button epuapi button rcl button geoportal button puszcza button wrotapodlasia button podlaskie button panoramy button

Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej 22 marca

Rozmiar czcionki:

 

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu  22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.;
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018-2028
  3. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2018 roku;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo;
  5. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r.
  8. w sprawie podziału Gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

6. Podjęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019 r. – przyjęcie lub odrzucenie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie             

                                                                                                     mgr Irena Suprun

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 43
Wczoraj: 46
Bieżący tydzień: 43
Poprzedni tydzień: 858
Bieżący miesiąc: 1437
Poprzedni miesiąc: 1824
Ogółem: 206986

Poland 83.9%United States 8.5%United Kingdom 1.4% 1.3%