Vinaora Nivo Slider

Pomoc społeczna

Rozmiar czcionki:

Pomoc społeczna i zasady je przyznawania
Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy szczególne.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1.    osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.    cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zmianami), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy
3.    obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Zasady udzielania pomocy społecznej
Procedura związana z przyznaniem/odmową przyznania pomocy:
1.    Świadczenia pomocy społecznej udzielane są

  • na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • z urzędu (tzn. bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej

2.    Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca lub odmawiająca przyznania pomocy o jaką ubiega się Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach może się zdarzyć, że termin załatwienia sprawy zostanie przedłużony do 2 miesięcy – Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.
3.    W ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej. Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby wnioskodawcy oraz określane są właściwe formy pomocy
4.    W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu
W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych
5.    Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym
Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia
6.    Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń
7.    Od każdej decyzji służy prawo odwołania

Powody uzasadniające przyznawanie świadczeń
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
1.    ubóstwa
2.    sieroctwa
3.    bezdomności
4.    bezrobocia
5.    niepełnosprawności
6.    długotrwałej lub ciężkiej choroby
7.    przemocy w rodzinie
8.    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9.    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10.    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
11.    trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
12.    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13.    alkoholizmu lub narkomanii
14.    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15.    klęski żywiołowej lub ekologicznej


Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej (od pkt. 2 do pkt. 15)

Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 456 zł przez liczbę osób w rodzinie (np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1368 zł)
Pozostałe zasady:
1.    W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
2.    Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: zarobki, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty
3.    Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
4.    Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń
5.    Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza, że zostanie ona przyznana automatycznie – zgłaszane potrzeby muszą bowiem odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy społecznej
6.    Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych
7.    Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej

Świadczenia pieniężne
1) Zasiłek stały
2) Zasiłek okresowy
3) Zasiłek celowy
4) Zasiłek celowy na żywność z  Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
5) Specjalny zasiłek celowy
6) Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

1)Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (dochód osoby samotnie gospodarującej musi być niższy od kwoty 542 zł, zaś w przypadku rodziny – dochód własny osoby ubiegającej się o zasiłek stały oraz dochód na osobę w rodzinie musi być niższy od kwoty 456 zł).
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1.    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (542 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie
2.    w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (456 zł) a dochodem na osobę w rodzinie
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie
Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa

2) Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej osobom i rodzinom o dochodzie niższym od kryterium ustawowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Zasiłek okresowy ustala się:
1.    przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2.    w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
1.    w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2.    w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł
Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy

3) Zasiłek celowy
Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu

4) Zasiłek celowy na żywność z  Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
Obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 813,00 zł, dla rodziny – 684,00 zł na osobę w rodzinie

5) Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny
Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy

6) Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki
Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą
Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym
Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu
Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła
Aktualnie, ze względu na wzrost liczby świadczeniobiorców i ograniczoną ilość środków finansowych, MGOPS w pierwszej kolejności zaspokaja najbardziej niezbędne i uzasadnione potrzeby bytowe
W związku z powyższym, obecnie Ośrodek nie ma wystarczających środków finansowych by przyznawać pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, nawet jeśli Wnioskodawca spełni wszystkie wymagane kryteria do jej uzyskania

Świadczenia niepieniężne
1.    Obiady dzieciom w szkołach i przedszkolu
2.    Posiłki w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
3.    Schronienie, niezbędne ubranie
4.    Sprawienie pogrzebu
5.    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
6.    Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
7.    Praca socjalna
8.    Poradnictwo specjalistyczne

Posiłki dla osób dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić

Schronienie, niezbędne ubranie

Udzielenie schronienia następuje poprzez możliwość noclegu w noclegowni, ogrzewalni, domu dla bezdomnych

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży, obuwia odpowiednich do pory roku

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jedną z niepieniężnych form pomocy są:
•    usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
•    specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Odpłatność za wspomniane usługi opiekuńcze ustalana jest w zależności od dochodu świadczeniobiorcy zgodnie z Uchwałą Nr XXII/216/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłatności, jak również trybu ich pobierania

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 1997 r. Nr 2 poz. 12)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej
Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne następuje za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego)

Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest z osobami, rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, a ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na dochód

Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) daje prawo osobom nie ubezpieczonym, które posiadają obywatelstwo polskie i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni
W stosunku do tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydana przez Kierownika MGOPS
Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym występuje osoba Zainteresowana, a sytuacjach nagłych – zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych. Jednym z warunków objęcia osoby ubezpieczeniem zdrowotnym jest spełnienie kryterium dochodowego.
Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ust.1 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1)    osób w podeszłym wieku,
2)    osób przewlekle somatycznie chorych,
3)    osób przewlekle psychicznie chorych,
4)    dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5)    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6)    osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 w/w ustawy).

Kierowanie do domu pomocy społecznej

1. Do domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.


2. Do wniosku dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
5) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie
z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu — w przypadku wyrażenia takiej zgody.

MGOPS w Michałowie przy kierowaniu osób do domu pomocy społecznej określając właściwy typ domu korzysta z zaświadczenia lekarskiego.
W przypadku gdy zachodzi potrzeba konsultacji z lekarzem psychiatrą lub psychologiem stosuje się odpowiednie  druki zaświadczeń.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na jej podstawie wydaje się decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę.
Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec Domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przez wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić również inne osoby nie wymienione wyżej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej - jeżeli dochód na osobę w rodzinie tych osób jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (od 01.10.2012r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł); kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium dochodowego,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi, bądź inne osoby
4) inne osoby niewymienione wyżej w zadeklarowanej wysokości, na podstawie  umowy zwartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie nie rzadziej niż co 6 miesięcy aktualizuje wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.
Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
3)  małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
4)  osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
    
Sposób funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie   do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz.964).


Wzory druków do pobrania

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 65
Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 133
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1676
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211243

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.5% 1.2%