Vinaora Nivo Slider

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Rozmiar czcionki:

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Michałowo

I. Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

1. Z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie Gminy Michałowo, w których brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz właściciele nieruchomości położonych w znacznej odległości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadnione lub ze względów technicznych nie wykonalne, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii tut. Urzędu, którzy:
a) uzyskali pozwolenie na budowę (w przypadku oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5 m3/d) lub zgłoszenia oraz pozwolenia wodno-prawne (jeżeli ilość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi jest większa niż 5 m3/d) oraz zgłosili przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni organowi ochrony środowiska,
b) wybudowali wspólną oczyszczalnię w przypadku sąsiadujących nieruchomości,
c) pozytywnie została odebrana przydomowa oczyszczalnia przez komisję powołaną przez Burmistrza Michałowa.

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest budowa oczyszczalni, która gwarantuje osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

II. Wysokość przyznawanego dofinansowania:

1. W przypadku budowy oczyszczalni do 7,5 m3/d dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 50 % udokumentowanych kosztów nie więcej niż 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego.

2. Kwota dofinansowania w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5 m3/d wynosi do 50 % udokumentowanych kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego nie więcej niż 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dofinansowania wynosi do 50 % udokumentowanych kosztów zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej niż 4000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) na całą inwestycję.

III. Tryb ubiegania się o dofinansowanie:

1. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Michałowie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r.

2. Czynnościami związanymi z kwalifikacją wniosków i ich rozpatrywaniem oraz odbiorem do użytkowania wykonanych oczyszczalni, zajmować się będzie komisja powołana przez Burmistrza Michałowa.

3. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów spełniających niniejsze zasady, dokonania pozytywnej kontroli przydomowej oczyszczalni na miejscu eksploatacji oraz uzyskania opinii Urzędu Miejskiego, o jakich mowa w punkcie I.1., zawierana jest z właścicielem nieruchomości umowa dofinansowania - załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r.

4. W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości, z każdym z nich zawierana jest oddzielna umowa.

5. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie przedłożonej faktury i pokwitowania zapłaty na zakup urządzeń (lub ich elementów) i protokołu oględzin sporządzonego przez komisje. W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia informacji o procentowym ich udziale w przedsięwzięciu. Dofinansowanie przyznane zostanie proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez każdego z właścicieli.

6. Dofinansowanie będzie realizowane na podstawie kolejności wpływu wniosków i będzie uzależnione od posiadanych środków. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.

7. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w następnym roku kalendarzowym, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

IV. Tryb monitoringu i kontroli:

1. Finansujący zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji oczyszczalni, w przeciągu 5 lat od dnia przekazania środków.
2. W razie zaistnienia okoliczności nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni wnioskodawca winien zgłosić ten fakt oraz określić termin naprawy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Finansującego nieprawidłowości w eksploatacji lub zaprzestania eksploatacji przez dofinansowanego, z przyczyn od niego zależnych, zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych.
4. Uprawnienie żądania zwrotu kwot dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od daty przekazania środków dofinansowanemu.

 

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Michatowo

Postanowienia ogólne.

1. Cele dotacji:
a) zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości.
b) stworzenie alternatywy dla dostarczania wody z wodociągu publicznego do istniejących budynków mieszkalnych, dla których budowa wodociągu jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
c) poprawa środowiska naturalnego Gminy Michałowo.

Przedmiot dofinansowania:

1. Na terenie gminy gdzie nie ma możliwości włączenia posesji do gminnej sieci wodociągowej lub budowa przyłącza wodociągowego ze względów ekonomicznych byłaby nieuzasadniona.

2. Preferowane będzie dofinansowanie gdzie będą spełnione warunki określone w punkcie 1.

Warunki przyznania dofinansowania.

1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi złożyć pisemny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji (numer geodezyjny działki i obręb wraz z opisem przedsięwzięcia oraz przedstawić badania jakości wody określone w pkt VI. 4).

2. Czynnościami związanymi z kwalifikacją wniosków i ich rozpatrywaniem oraz odbiorem do użytkowania wykonanych studni, zajmować się będzie komisja powołana przez Burmistrza Michałowa.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania na zasadach określonych w niniejszych zasadach beneficjent zostanie poinformowany na piśmie.

4. Dofinansowanie będzie realizowane na podstawie kolejności wpływu wniosków i będzie uzależnione od posiadanych środków. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.

5. Wniosek nierozpatrzony w danym roku z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie w danym roku, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

IV. Zasady finansowania.

1. Osoby uprawnione do dofinansowania.
a) Dotację może uzyskać osoba będąca inwestorem budowy studni wierconej.
b) Inwestorem może być osoba lub grupa osób na stałe zameldowanych na terenie Gminy
Michałowo.

2. Inwestycja będzie realizowana na terenie posesji położonej w Gminie Michałowo.

3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Michałowo jest legitymowanie się własnością lub prawem do dysponowania nieruchomością.

V. Źródła finansowania inwestycji.

1. Dotacje będą przyznawane z budżetu Gminy Michałowo.

2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie, po zrealizowaniu budowy studni wierconej dla budynku mieszkalnego, może uzyskać dotację do 50 % kosztów całego zadania nie więcej niż 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

3. Pozostała kwota budowy stanowi udział własny inwestora.

VI. Rozliczenie dofinansowania.

1. Wypłatę dofinansowania każdorazowo określi umowa o częściowym zwrocie wydatków poniesionych na budowę studni wierconych ze środków budżetu Gminy Michałowo dla budynków mieszkalnych zawarta pomiędzy beneficjentem a Gminą Michałowo.

2. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie przedłożonej faktury i pokwitowania zapłaty na zakup urządzeń i usługę (lub ich elementów) i protokołu oględzin sporządzonego przez komisje.

3. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, stosownymi przepisami prawa wodnego i geologicznego, która gwarantuje, jakość wody określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

4. Spełnienie warunku określonego w punkcie VI.3 związane jest z wykonaniem badań, jakości wody w zakresie określonym w załączniku nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

VII. Tryb monitoringu i kontroli:

1. Finansujący zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji studni, w przeciągu 5 lat od dnia przekazania środków.

2. W razie zaistnienia okoliczności nieprawidłowego funkcjonowania studni wnioskodawca winien zgłosić ten fakt oraz określić termin naprawy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Finansującego nieprawidłowości w eksploatacji lub zaprzestania eksploatacji przez dofinansowanego, z przyczyn od niego zależnych, zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych.

4. Uprawnienie żądania zwrotu kwot dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od daty przekazania środków dofinansowanemu.

 

Do pobrania:

Regulamin

Wniosek

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Dzisiaj: 65
Wczoraj: 68
Bieżący tydzień: 133
Poprzedni tydzień: 448
Bieżący miesiąc: 1676
Poprzedni miesiąc: 1769
Ogółem: 211243

Poland 77.3%United States 14.3%Germany 1.5% 1.2%