Będzie trudno, ale wydatki na inwestycje niezagrożone. Radni Michałowa przyjęli budżet na 2022 rok

Radni gminy Michałowo przyjęli budżet na 2022 rok. Dochody gminy zaplanowano w wysokości 45 070 217 zł, a wydatki – 47 934 210 zł. Planowany deficyt w wysokości 2 863 993 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków gminy w wysokości 2 783 258 zł.

We wtorek, 21 grudnia radni miejscy Michałowa przyjęli budżet na 2022 rok. Za głosowało 13 radnych, 2 było przeciw.

– Będzie trudno – uważa Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. – Na szczęście dla finansów gminy, w poprzednich latach podjęliśmy działania związane z reorganizacją samorządu, bo np. działania zakładu komunalnego przejęły miejscowe fundacje i stowarzyszenia, co znacząco zmniejszyło wydatki.

Burmistrz Nazarko przypomniał, że w tym roku dochody gminy są na podobnym poziomie co w roku ubiegłym – podczas, gdy w latach 2019 i 2020 te dochody rosły odpowiednio o 5 i 7 mln zł.

– To wynika z tego, że udział w dochodach państwa w przypadku samorządów nie rośnie. Przykro słuchać jakie dziesiątki miliardów wpływają do budżetu państwa, a na samorządy, na realizację potrzeb lokalnej ludności nie mają więcej, a jeśli zestawić z wydatkami bieżącymi to wręcz wychodzi strata z powodu ciągle rosnącej inflacji – wyjaśniał radnym burmistrz Marek Nazarko. – To właśnie dlatego nasz budżet jest w tym roku wyjątkowo trudny. Chciałbym zapewnić, że my wszystkie planowane inwestycje dokończymy, ale jeśli będzie dalej planowana taka polityka państwa to samorządy nie będą miały pieniędzy. A przecież jeszcze nikt na świecie nie wymyślił tańszego zarządzania sprawami społecznymi jak samorząd gminny. Tu ludzie naprawdę każdą złotówkę oglądają, każdy wie, ile jest wydawane na szkoły, na kulturę, na straż pożarną. Nigdzie nie możemy zrobić przegięcia.

Michałowo w dalszym ciągu nie zwalnia tempa i wydatków na inwestycje. Te, planowane w 2022 roku wydatki inwestycyjne opiewają na łączną kwotę w wysokości 15 111 115 zł (w tym środki własne 6 087 601 zł, środki UE 9 023 514 zł)

  • Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”. Wartość projektu inwestycyjnego to 1 501 397 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym 1 486 397 zł, w tym: środki własne 393 229 zł dofinansowanie z UE 1 093 168 zł;
  • „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” –Wartość inwestycji 2 000 000 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym stanowią kwotę 2 000 000 zł, w tym: środki własne 7 525 zł, środki mieszkańców 692 475 zł, dofinansowanie z UE 1 300 00 zł;
  • „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”. Wartość inwestycji 9 533 184 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym wynoszą 5 000 000 zł, w tym: środki własne 1 600 000 zł, dotacja z UE 3 400 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2019-2023.
  • „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”, Wartość projektu 757 293 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym 757 293 zł, w tym: środki własne 173 795 zł, dotacja z UE 583 498 zł;
  • „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo”. Wartość projektu 577 000 zł środki zaplanowane w roku bieżącym 577 000,00 zł, środki własne 279 928,00 zł dotacja 297 072 zł.
  • „Budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami”, środki zaplanowane w roku bieżącym 15 990 zł;
  • „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”, środki zaplanowane w roku bieżącym 700 000 zł w tym środki Unii Europejskiej 350 000 zł i środki własne 350 000 zł.
  • „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” Wartość kosztorysowa inwestycji 4 274 435 zł środki zaplanowane w roku bieżącym na realizację zadania to kwota 4 274 435 zł, w tym: środki własne 2 274 659 zł oraz dotacja ze środków UE w wysokości 1 999 776 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2020-2022;
  • „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo”. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami na gruntach wsi Mościska oraz Tylwica. Wartość kosztorysowa inwestycji 100 000 zł.

Skip to content