Dwa tysiące zł dla najbardziej potrzebujących

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, w sobotę 1 czerwca radni Michałowa podjęli uchwałę o przyznaniu 2 tysięcy zł wsparcia dla najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców gminy.  W ciągu roku na realizację tego programu pomocowego samorząd przeznaczy 300 tysięcy zł.

 

Ta uchwała ma wspomóc przede wszystkim tych mieszkańców, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Kryterium dochodowe nie będzie tu decydowało o przyznaniu pomocy. Jak podkreśla Marek Nazarko, burmistrz Michałowa – część mieszkańców znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej znacznymi wydatkami, które nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu osoby/rodziny i nie mają wpływu na przyznanie świadczeń, związanych z udzieleniem pomocy. Osoby i rodziny nie nabywają więc uprawnień do otrzymania pomocy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, czy też z ustawy o świadczeniach wychowawczych.

Przykładem może być pracująca zawodowo matka, samotnie wychowująca dziecko i osiągająca najniższe wynagrodzenie, czy też pracujący małżonkowie z jednym bądź dwojgiem dzieci, osiągający najniższe wynagrodzenia, a także emeryci i renciści, posiadający prawo do niskich świadczeń z KRUS czy z ZUS. Program ma na celu przybliżenie istniejących świadczeń o charakterze pomocowym mieszkańcom i ich uzupełnienie w ramach niniejszego programu środkami własnymi gminy.

 

Beneficjentami programu będą mieszkańcy gminy Michałowo, zameldowani na terenie gminy Michałowo i jednocześnie faktycznie zamieszkujący jej teren, niebędący pensjonariuszami domu pomocy społecznej. Dochód osoby/rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości:

300% wyżej podanego kryterium dla rodzin jednoosobowych i dwuosobowych;

250% wyżej podanego kryterium dla rodzin trzyosobowych;

200% wyżej podanego kryterium dla rodzin czteroosobowych i więcej osobowych.

Pomoc tym osobom/rodzinom w ramach niniejszego programu może stanowić uzupełnienie do kwoty 2.000 zł w skali 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Program realizowany będzie przez Burmistrza Michałowa przy udziale Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie. Pracownicy socjalni MGOPS w Michalowie przeprowadzać będą wywiady środowiskowe, ustalać plan pomocy rodzinom z uczestnikami programu, a w szczególnych przypadkach zawierać kontrakty. Każda forma pomocy finansowej i rzeczowej uczestnikom programu będzie udzielona w ramach decyzji administracyjnej.

 

Na całkowity roczny koszt realizacji programu Gmina Michałowo przeznaczy co najmniej 300.000,00 zł. rocznie. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Michałowo oraz z dotacji do zadań własnych gminy.

 

CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w latach 2019 -2024

 

Skip to content