GOK złożył wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

W dniu 3 lipca 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie złożył wniosek o dofinansowanie OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  osi priorytetowej V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Tytuł projektu: MONTAŻ INSTALACJI DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY WŁASNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MICHAŁOWIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie oszczędności energii elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.
Ma to szczególne znaczenie zarówno z punktu widzenia środowiskowego, jak i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczanymi na opłatę kosztów energii w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki.
Celami szczegółowymi projektu są:
– Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku GOK w Michałowie,
– Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych,
– Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej,
– Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego.


W ramach niniejszego projektu zakłada się budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Michałowie. Projekt odpowiada typowi operacji określonemu w Regulaminie konkursu tj. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub
zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz
Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Wartość projektu : 165 899,21 zł

Wysokość dofinansowania:124 424,40 zł

Skip to content