Granty na montaż domowych instalacji OZE w Projekcie „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – wyniki naboru 2

Umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0946/20-00 z dnia 2021.08.31 o dofinansowanie projektu grantowego pod nazawą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0946/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu nr 4 Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.


 

INFORMACJA

Informujemy, że w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, zgodnie z ogłoszonym w II naborze terminem składania wniosków, do dnia 14.01.2022 r. do godziny 15:00 wpłynęło łącznie 19 wniosków. Poniżej załączamy listę z wynikami oceny punktowej, a także listę rankingową wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie


WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ II NABORU

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Lp. Numer wniosku Wynik oceny

10pkt- Inwestycja OZE realizowana na terenie wiejskim

0pkt- Inwestycja OZE będzie realizowana na terenie miejskim

1. 2 10pkt
2. 4 10pkt
3. 5 10pkt
4. 7 10pkt
5. 8 10pkt
6. 9 10pkt
7. 13 10pkt
8. 14 10pkt
9. 16 10pkt
10. 1 0pkt
11. 3 0pkt
12. 10 0pkt
13. 11 0pkt
14. 15 0pkt
15. 18 0pkt

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH II NABORU

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

 

 

 

Lp. Wnioskodawca Status
1. 2 Zakwalifikowany

 

2. 4 Zakwalifikowany

 

3. 5 Zakwalifikowany

 

4. 7 Zakwalifikowany

 

5. 8 Zakwalifikowany

 

6. 9 Zakwalifikowany

 

7. 13 Zakwalifikowany

 

8. 14 Zakwalifikowany

 

9. 16 Zakwalifikowany

 

10. 1 Zakwalifikowany

 

11. 3 Zakwalifikowany

 

12. 10 Zakwalifikowany

 

13. 11 Zakwalifikowany

 

14. 15 Zakwalifikowany

 

15. 18 Zakwalifikowany

 


LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Lp. Numer wniosku Status
1. 6 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
2. 12 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
3. 17 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
4. 19 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne

 

Skip to content