Granty na montaż domowych instalacji OZE w Projekcie „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – wyniki naboru 3

Umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0946/20-00 z dnia 2021.08.31 o dofinansowanie projektu grantowego pod nazawą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0946/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu nr 4 Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.


 

INFORMACJA

Informujemy, że w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, zgodnie z ogłoszonym w II naborze terminem składania wniosków, do dnia 18.03.2022 r. do godziny 15:00 wpłynęło łącznie 9 wniosków. Poniżej załączamy listę z wynikami oceny punktowej, a także listę rankingową wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 


WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Lp. Numer wniosku Wynik oceny

10pkt- Inwestycja OZE realizowana na terenie wiejskim

0pkt- Inwestycja OZE będzie realizowana na terenie miejskim

1. 4 10pkt

 

2. 9 10pkt

 

3. 1 0pkt

 

4. 2 0pkt

 

5. 3 0pkt

 

6. 5 0pkt

 

7. 6 0pkt

 

8. 7 0pkt

 

9. 8 0pkt

 

 

 


LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH III NABORU

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Lp. Wnioskodawca Status
1. 1 Zakwalifikowany

 

2. 2 Zakwalifikowany

 

3. 3 Zakwalifikowany

 

4. 4 Zakwalifikowany

 

5. 5 Zakwalifikowany

 

6. 6 Zakwalifikowany

 

7. 7 Zakwalifikowany

 

8. 8 Zakwalifikowany

 

9. 9 Zakwalifikowany

 

Skip to content