Granty na montaż domowych instalacji OZE w Projekcie „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – wyniki naboru

Umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0946/20-00 z dnia 2021.08.31 o dofinansowanie projektu grantowego pod nazawą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0946/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu nr 4 Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.


 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, zgodnie z ogłoszonym w naborze terminem składania wniosków, do dnia 30.09.2021 r. do godziny 15:00 wpłynęły łącznie 52 wnioski. Poniżej załączamy listę z wynikami oceny punktowej, a także listę rankingową wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.


WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Lp. Numer wniosku Wynik oceny

10pkt- Inwestycja OZE realizowana na terenie wiejskim

0pkt- Inwestycja OZE będzie realizowana na terenie miejskim

1. 1 10pkt
2. 2 10pkt
3. 4 10pkt
4. 8 10pkt
5. 9 10pkt
6. 12 10pkt
7. 14 10pkt
8. 16 10pkt
9. 17 10pkt
10. 18 10pkt
11. 25 10pkt
12. 31 10pkt
13. 38 10pkt
14. 40 10pkt
15. 46 10pkt
16. 50 10pkt
17. 3 0pkt
18. 6 0pkt
19. 7 0pkt
20. 10 0pkt
21. 11 0pkt
22. 13 0pkt
23. 15 0pkt
24. 19 0pkt
25. 20 0pkt
26. 21 0pkt
27. 23 0pkt
28. 26 0pkt
29. 28 0pkt
30. 29 0pkt
31. 30 0pkt
32. 34 0pkt
33. 35 0pkt
34. 36 0pkt
35. 39 0pkt
36. 42 0pkt
37. 43 0pkt
38. 44 0pkt
39. 48 0pkt
40. 49 0pkt

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Lp. Wnioskodawca Status
1. 1 Zakwalifikowany
2. 2 Zakwalifikowany
3. 4 Zakwalifikowany
4. 8 Zakwalifikowany
5. 9 Zakwalifikowany
6. 12 Zakwalifikowany
7. 14 Zakwalifikowany
8. 16 Zakwalifikowany
9. 17 Zakwalifikowany
10. 18 Zakwalifikowany
11. 25 Zakwalifikowany
12. 31 Zakwalifikowany
13. 38 Zakwalifikowany
14. 40 Zakwalifikowany
15. 46 Zakwalifikowany
16. 50 Zakwalifikowany
17. 3 Zakwalifikowany
18. 6 Zakwalifikowany
19. 7 Zakwalifikowany
20. 10 Zakwalifikowany
21. 11 Zakwalifikowany
22. 13 Zakwalifikowany
23. 15 Zakwalifikowany
24. 19 Zakwalifikowany
25. 20 Zakwalifikowany
26. 21 Zakwalifikowany
27. 23 Zakwalifikowany
28. 26 Zakwalifikowany
29. 28 Zakwalifikowany
30. 29 Zakwalifikowany
31. 30 Zakwalifikowany
32. 34 Zakwalifikowany
33. 35 Zakwalifikowany
34. 36 Zakwalifikowany
35. 39 Zakwalifikowany
36. 42 Zakwalifikowany
37. 43 Zakwalifikowany
38. 44 Zakwalifikowany
39. 48 Zakwalifikowany
40. 49 Zakwalifikowany

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

w ramach Projektu grantowego pn. „Energia słoneczna w gminie Michałowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Lp. Numer wniosku Status
1. 5 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
2. 22 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
3. 24 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
4. 27 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
5. 32 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
6. 33 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
7. 37 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
8. 41 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
9. 45 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
10. 47 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
11. 51 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
12. 52 Niezakwalifikowany ze względu na niespełnione kryterium merytoryczne
Skip to content