Granty na montaż domowych instalacji OZE w Projekcie „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – zapraszamy mieszkańców do składania wniosków

Umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0946/20-00 z dnia 2021.08.31 o dofinansowanie projektu grantowego pod nazawą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0946/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu nr 4 Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.


Granty na montaż domowych instalacji OZE w Projekcie

„Energia słoneczna w Gminie Michałowo”

 

Burmistrz Michałowa zaprasza mieszkańców Gminy Michałowo do składania wniosków o Grant na montaż domowych instalacji OZE w projekcie pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”. Celem projektu grantowego jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przed złożeniem wniosku, koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem wyboru Grantobiorców

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 09.09.2021 r. od godziny 7:15 do dnia 30.09.2021 r. do godziny 15:00. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych można złożyć:

a) osobiście w wersji papierowej w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07.15 do 15.15, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski mogą być składane wyłącznie do godz. 15.00.

b) przesyłką pocztową – w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Mieszkańcy mogą ubiegać się o Grant na sfinansowanie jednego z następujących wariantów:

a) Wariant A – Instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub

b) Wariant B – Instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u. (centralna woda użytkowa), lub

c) Wariant C – Instalacja hybrydowa – Instalacja fotowoltaiczna połączona z Instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego Budynku mieszkalnego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki dotyczące nabycia Instalacji OZE w następującym zakresie:

a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) i/lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne),

b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

c) Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,

d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).,

e) Koszty przygotowawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.

 

W ramach Projektu na terenie Gminy Michałowo powstanie około:

a) 53 instalacji fotowoltaicznych,

b) 16 instalacji kolektorów słonecznych.

 

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.

 

Jakie środki mogą być przyznane na instalację?

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy wynosi:

a) instalacja fotowoltaiczna:

 • maksymalnej mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 PLN za 1 kWp,

b) instalacja kolektorów słonecznych:

 • dostosowana do potrzeb 1 – 3 osób – maksymalnie 18 000,00 PLN,
 • dostosowana do potrzeb 4 – 5 osób – maksymalnie 21 000,00 PLN,
 • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 PLN.

Ostateczne wartości będą wynikiem przeprowadzonej analizy rynku w trakcie wyboru wykonawcy.

 

Kiedy powinien być zrealizowany projekt?

Instalacja na poziomie Grantobiorcy powinna być wykonana i zamontowana niezwłocznie po podpisaniu umowy z Grantodawcą (Gminą Michałowo).

 

W jaki sposób będzie dokonywany wybór Grantobiorców?

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalno-merytorycznej i oceny punktowej.

 

Ocena formalno-merytoryczna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Spełnienie kryterium (TAK/NIE)

KRYTERIA FORMALNE

1 Termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych Dokumenty zgłoszeniowe złożono w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze Grantobiorców TAK/NIE
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: ustalanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie czy data wpływu dokumentów zgłoszeniowych do Biura Obsługi Interesanta mieści się w terminie składania Wniosku o powierzenie grantu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze Grantobiorców.
2 Miejsce złożenia dokumentów zgłoszeniowych Dokumenty zgłoszeniowe złożono w miejscu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze Grantobiorców, tj. w sposób określony w § 12 ust. 4 niniejszego Regulaminu. TAK/NIE
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: ustalanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie czy miejsce wpływu dokumentów zgłoszeniowych jest zgodne z miejscem wskazanym w Ogłoszeniu o naborze Grantobiorców
3 Kompletność dokumentów zgłoszeniowych Grantobiorca złożył kompletne dokumenty, zgodnie z listą dokumentów określoną w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu. TAK/NIE
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: ustalanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie, czy złożono kompletne dokumenty zgłoszeniowe zgodnie z listą dokumentów określoną w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4 Forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych Grantobiorca złożył kompletne dokumenty, podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu. TAK/NIE
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: ustalanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie, czy złożone dokumenty zgłoszeniowe opatrzone są niezbędnymi podpisami w sposób wskazany w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1 Kwalifikowalność Grantobiorcy Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez osobę spełniającą definicję Grantobiorcy w rozumieniu § 9 i 10 niniejszego Regulaminu, w tym:

o   Grantobiorca jest osobą fizyczną zamieszkującą w granicach administracyjnych Gminy Michałowo i posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Michałowo, na której ma być wykonania Instalacja OZE,

o   w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na udział w Projekcie grantowym,

o   Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania Grantu na mocy przepisów określonych w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

o   Grantobiorca nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Michałowo.

TAK/NIE
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: ustalanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie czy dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez osobę spełniającą definicję Grantobiorcy w rozumieniu § 9 i 10 niniejszego Regulaminu. Do weryfikacji posłużą dokumenty złożone przez Grantobiorcę oraz będące w posiadaniu Gminy Michałowo.
2 Kwalifikowalność Inwestycji OZE Inwestycja OZE spełnia wszystkie wymagania określone w Rozdziale IV i V niniejszego Regulaminu. TAK/NIE
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: ustalanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie, czy Inwestycja OZE spełnia wszystkie wymagania określone w Rozdziale III i IV niniejszego Regulaminu. Do weryfikacji posłużą dokumenty złożone przez Grantobiorcę, w tym m.in. rachunki za energię elektryczną/inne dokumenty potwierdzające prognozowane zużycie energii, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku przeznaczonym pod Inwestycję, oświadczenie o oddaniu do użytkowania budynku do momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu etc.

 

Ocena punktowa będzie odbywać się w oparciu o następujące kryterium:

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Maksymalna liczba punktów
1 Miejsce realizacji Inwestycji OZE Możliwe jest uzyskanie 10 pkt., w sytuacji, gdy Inwestycja OZE będzie realizowana na terenie wiejskim. 10
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/)
Sposób weryfikacji spełnienia kryterium: dokumenty zgłoszeniowe Grantobiorcy oraz dane będące w dyspozycji Gminy Michałowo
RAZEM 10

 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Grantobiorców, wybór Grantobiorcy/Grantobiorców do Projektu będzie uzależniony od kolejności zgłoszeń.

 

Jakie dokumenty są wymagane do aplikowania o środki?

Nabór Grantobiorców przeprowadzany będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe, na które składają się:

a) Wniosek o przyznanie Grantu wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu),
w tym:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 2. Rachunki za energię elektryczną, przy czym:
  • w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest dłuższy niż rok, Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia rachunków za energię elektryczną za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu,
  • w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest krótszy niż rok, należy przedłożyć rachunki za energię elektryczną za faktyczny okres użytkowania. Wówczas do obliczenia mocy Instalacji OZE należy przyjąć średnią wartość z okresu rozliczeniowego,
  • w przypadku, gdy instalacja OZE zostanie zamontowana w budynku dotychczas nieużytkowanym i niezamieszkałym, Grantobiorca zobowiązany jest do uzasadnienia wysokości prognozowanego zużycia energii, np. poprzez określenie bilansu mocy urządzeń elektrycznych etc.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

 

Z jakimi dokumentami należy zapoznać się?

Pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu, z którymi należy się zapoznać:

Regulamin wyboru Grantobiorców wraz z załącznikami:

a) Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie Grantu, w tym:

 1. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na udział w Projekcie grantowym,

b) Załącznik nr 2 – Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu,

c) Załącznik nr 3 – Wzór Karty oceny punktowej Wniosku o przyznanie Grantu,

d) Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o powierzenie Grantu wraz z załącznikami, w tym:

 1. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii na cele działalności gospodarczej i rolniczej,
 2. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego na nowe i nie zawierające azbestu,
 3. Oświadczenie o oddaniu do użytkowania budynku, na którym zostanie zamontowana Instalacja OZE,
 4. Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,

e) Załącznik nr 5 – Wzór formularzy dotyczących procedury wyboru wykonawcy Instalacji OZE, w tym:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Protokół wyboru ofert,

f) Załącznik nr 6 – Wzór umowy na wykonanie Instalacji OZE z wykonawcą,

g) Załącznik nr 7 – Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę,

h) Załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru Instalacji OZE,

i) Załącznik nr 9 – Wzór Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami, w tym:

 1. Oświadczenie dotyczące sposobu wyboru wykonawcy Instalacji OZE,
 2. Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania.

Załącznik nr 10 – Wzór formularza dotyczącego rezygnacji z udziału w Projekcie grantowym,

Załącznik nr 11 – Wzór Sprawozdania rocznego o osiągniętym efekcie ekologicznym w okresie trwałości Projekt

 

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje i porady?

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 71 31 783 oraz 514 549 693 w godz. od 10.00 do 13.00.

Dla zainteresowanych przewidziano również spotkania informacyjne i konsultacje:

 • Spotkanie informacyjne grupowe z mieszkańcami – godz. 16.00 w dniu 16.09 br.,
 • Spotkania merytoryczne indywidualne z mieszkańcami – od godz. 10.00 w dniu 22.09 br. po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (max. 20 min na jedno spotkanie).

DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Skip to content