Informacja na temat kontroli gospodarstw rolnych

Informacja na temat kontroli gospodarstw rolnych w związku z wejściem w życie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych  oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem, który dokonuje kontroli jest Inspekcja Ochrony Środowiska.

Kontroli podlegają następujące zagadnienia oraz dokumenty:

  • stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
  • rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych
  • rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
  • okresy nawożenia,
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
  • dawki i sposoby nawożenia azotem,
  • plan nawożenia azotem,
  • umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, tzn. umowy, zawarte w formie pisemnej, dotyczące zbycia nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania,
  • dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału 1.3. Programu działań, dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesienne uprawy,
  • mapy, szkice działek z zaznaczeniem lokalizacji pryzmy oraz daty złożenia obornika w danym roku na danej działce, w sytuacji czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

Podczas dotychczas przeprowadzonych kontroli, Inspekcja Ochrony Środowiska, stwierdzała najczęściej następujące nieprawidłowości:
– brak dokumentacji stosowania Programu Działań,
– stosowanie nawozów w terminach, w których wykorzystanie jest niedozwolone,
– odcieki z płyty obornikowej.

Więcej informacji pod linkami :

www.wios.bialystok.pl

www.gov.pl

Skip to content