informacja o udzielaniu stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)

 1. Stypendia szkolne przysługują:
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Michałowo.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:
 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), tj. 600,00 zł

 1. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowo stypendium szkolne udziela się w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:

   • zajęcia z języka obcego
   • zajęcia plastyczne
   • zajęcia muzyczne
   • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,

b) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym m.in. takiej jak:

   • podręczników szkolnych,
   • książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,
   • tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego,
   • stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów, stroju na basen
   • komputera i oprogramowania,
   • sprzętu muzycznego,
   • abonamentu internetowego,
   • mebli edukacyjnych (np. biurko, krzesło),
   • innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.

d) W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne).

 

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych.

 

 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

 1. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 

1.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

2.Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Michałowie, na stronie: michalowo.eu oraz jako załącznik do tej informacji.

 

3.Wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się osobiście na odpowiednim druku w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

4.Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

 

5.Termin składania wniosków :

 

 • Dla uczniów szkół od 01 września do 15 września 2023 r.
 • Dla słuchaczy kolegiów od 01 października do 15 października 2023 r.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 

1.Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

 

2.Dokumentami tymi będą rachunki, faktury (wystawione na wnioskodawcę i przez niego opisane) i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie od lipca 2023 r. i potwierdzające celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

3.W przypadku złożenia kilku wniosków przez jednego wnioskodawcę dostarczone faktury, rachunki, bądź inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki powinny być złożone i opisane oddzielnie na każde dziecko, któremu zostało przyznane stypendium.

 

4.Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

 

Kryterium dochodowe – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz.901 ze zm.)

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

 

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJACA

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym przychodzie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

OSOBA BEZROBOTNA

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ MGOPS-u

 • Zaświadczenie lub decyzja z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

 • Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Za uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 345 zł.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

 • Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 • Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.
 • Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.np. świadectwo pracy.

OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 • Zaświadczenie lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne)

 

Do Dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu prac społecznie – użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pobierz formularz wniosku

 

WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zwrot kosztów zakupu:

 • podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 • materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych.
 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 • okularów korygujących wzrok,
 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),
 • stroju niezbędnego do praktyki zawodowej, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera, jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tusze, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet,
 • zwrot nauki korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole  muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
 • zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:
 • koszty zakwaterowania w internacie, bursie,
 • koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
 • koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu,
 • koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych

 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Art.  6.  [Okres pobierania i wysokość zasiłku rodzinnego]

 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

1b. W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24. roku życia.

 1. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

 

 

 

 

 

Skip to content