Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II

Burmistrz Michałowa informuje, że Gmina Michałowo przystąpiła do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II” realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Główne rezultaty projektu to:

 • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
 • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
 • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

Korzyści dla Michałowa:

W ramach projektu, Gmina Michałowo zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo, zgodnie z Uchwałą Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gminy w tym zakresie.

Dla Gminy Michałowo został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości: 39.910,00 zł oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Czego będą dotyczyły konsultacje w Michałowie:

Konsultowany plan zostanie opracowany dla obszarów, na których dokonano zmian studium oznaczonych symbolami 2 TR przy ul. Gródeckiej oraz 3 TR i 4 TR przy ul. Białostockiej, określonych jako tereny rozwojowe pod różnego rodzaju zagospodarowanie do sprecyzowania funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan zostanie również opracowany dla terenów objętych wnioskami mieszkańców Michałowa w miejscach, w których nie naruszy on kierunków wyznaczonych w  studium gminy. Generalnie nowy plan wynika z potrzeb gospodarczego rozwoju gminy oraz mieszkańców zamierzających realizować swoje potrzeby inwestycyjne w tym mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne na obszarze miejscowości Michałowo.

Uchwała Rady Nr IX/75/19 z dnia 2019-06-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo

Obszary wskazane do objęcia planem określono na załącznikach graficznych od nr 1 do nr 5. Są to:

Cele konsultacji w Michałowie:

 • poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania części miejscowości Michałowo,
 • zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów,
 • zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego,
 • wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru,
 • zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych.

Okres realizacji konsultacji: październik 2020 r. – maj 2021 r.

Metody konsultacji w Michałowie:

 1. Analiza fotograficzna – listopad 2020
 2. Metoda konsultacji elektronicznych (E – konsultacje) – listopad 2020 – marzec 2021
 3. Metoda aplikacji na smartfon LuPe l- istopad 2020 – marzec 2021
 4. Metoda punkt konsultacyjny – listopad 2020 – marzec 2021
 5. Metoda warsztat konsultacyjny z użyciem map        – luty 2021 – marzec 2021
 6. Informacja o wynikach konsultacji i wnioskach do planu  – kwiecień 2021
 7. Przygotowanie projektu dokumentu planistycznego idalsze procedowanie przez urząd zgodnie z procedurą planistyczną  – maj 2021

RAPORTY Z KONSULTACJI