Od pierwszego września zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół.

W dniu 29 sierpnia 2019 Rada Miejska w Michałowie uchwaliła Gminny Program Wyrównywania Szans dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo.

  • refundacja przysługuje uczniom Szkoły Podstawowej w Michałowie i Zespołu Szkół w Michałowie oraz dzieciom uczęszczającym do Gminnego Przedszkola w Michałowie
  • wysokość refundacji to 50% kosztów biletów na dojazd do szkoły lub przedszkola
  • warunkiem otrzymania przez ucznia refundacji jest złożenie wniosku oraz okazanie:
    1) imiennego biletu miesięcznego za dany miesiąc roku szkolnego,
    2) biletów jednorazowych zakupionych w danym miesiącu roku szkolnego
  • wypełnione wnioski należy składać w MGOPS w Michałowie, ul.  Białostocka 11, 16-050 Michałowo
POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Art. 90t. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

2. (uchylony)

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Skip to content