NABÓR LGD 1/2020 Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych.

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Termin naboru wniosków:

od 12 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do 26 lutego 2020 r. do godziny 16:00.

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r poz. 1292), z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm),

 

b) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r poz. 1292),

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm);

 

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 779.706,77zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.

Skip to content