Nabór LGD 2/2021 w ramach przedsięwzięcia -Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska do składania projektów grantowych dotyczących inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

 

Termin naboru wniosków: od 16 lutego 2021r. od godziny 8:00 do 2 marca 2021r. do godziny 15:00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 2.478.066,00 PLN.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: wynosi: 85%.

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR NR 2/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 1- (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skip to content