Nabór LGD 3/2021 w ramach przedsięwzięcia – Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu – typ B

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu – typ B

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia
i stowarzyszenia z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska do składania projektów mających na celu:

⦁    wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montaż nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną;

⦁    wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

Termin naboru wniosków: od 16 lutego 2021r. od godziny 8:00 do 2 marca 2021r. do godziny 15:00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1.000.000,00 PLN.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: wynosi: 85%.

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR NR 3/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu – typ B, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11– Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skip to content