NABÓR LGD 4/2020 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

 Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności:

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
⦁    Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
⦁    Organizacje pozarządowe,
⦁    Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
⦁    Kościoły i inne związki wyznaniowe,
⦁    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
⦁    Podmioty ekonomii społecznej,
⦁    Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
⦁    Towarzystwa budownictwa społecznego.

do składania projektów dotyczących poprawy warunków życia społeczności zamieszkującej obszar objęty projektem w aspekcie społeczno – gospodarczym i urbanistycznym tzw. rewitalizacji malej skali.

Termin naboru wniosków: od 12 lutego 2020r. od godziny 8:00 do 26 lutego 2020r. do godziny 15:00.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 5.334.480,55 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1.200.000,00 PLN. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: wynosi: 85%.

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

Skip to content