Nabór LGD 5/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.1.1 Programy aktywności lokalnej

 Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia
I.1.1 Programy aktywności lokalnej

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków
w zakresie Programów aktywności lokalnej (typ projektu nr 6 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

Jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
(w tym o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym). Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez organizację pozarządową, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego
w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej.

 

Termin naboru wniosków: od 22 kwietnia 2021r. od godz. 8.00 do 6 maja 2021r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godz. 16.00).

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
403.177,53 PLN.

UWAGA! Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Programy aktywności lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,
Typ projektu nr 6 RPOWP 2014-2020.

Skip to content