NABÓR LGD 6/2020 Programy aktywności lokalnej

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej.

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie Programów aktywności lokalnej (typ projektu nr 6 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

Jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (w tym o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym). Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej.

 

Termin naboru wniosków: 12.02.2020r. od godz. 8.00 do 26.02.2020r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26.02.2020r. do godz. 16.00). 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi 519.370,20 PLN. UWAGA! Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

 

 

Skip to content