Nabór LGD 8/2021 w ramach przedsięwzięcia – I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia
I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska

Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności:
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne)

 

do składania projektów inwestycyjnych dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy przy obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków) na terenie LGD Puszcza Knyszyńska,

Termin naboru wniosków: od 22 kwietnia 2021r. od godz. 8.00 do 6 maja 2021r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godz. 16.00).

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 302.759,68 PLN.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR NR 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, I.2.3 – Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skip to content