OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo

Michałowo,22 kwietnia 2021 r.

IG.6724.3.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i uchwały Nr XXXVI/256/18 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 marca 2018 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo, obejmującego obszar położony pomiędzy: drogą gminną Gródek-Jałówka, drogą wojewódzką Nr 686, drogą gminną łączącą drogę wojewódzką Nr 686 z ul. Hieronimowską, terenami zabudowy mieszkaniowej, terenami gruntów rolnych i leśnych, drogą powiatową Nr 1440B Zabłudów-Gródek, drogą gminną łączącą drogę Zabłudów-Gródek z drogą wojewódzką Nr 686, drogą wojewódzką Nr 686 wraz z pasem terenu położonym po jej północnej stronie o szerokości około 200 m oraz pasem terenu położonym po północnej stronie ulicy Gródeckiej o szerokości około 300 m do drogi gminnej Gródek-Jałówka.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 20 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronach internetowych: www.michałowo.eu, http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: 85 71 31 783, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 06 maja 2021 r. o godz. 10.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres: rosinska@michalowo.eu do dnia 05 maja 2021r. Link do spotkania zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Michałowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2021 r., w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo,
 • drogą elektroniczną (adres: rosinska@michałowo.eu),
 • ustnej – do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostockiej 11 w pokoju nr 3 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 7131 783), z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11,
  16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 7131 783, e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania, dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
 9. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content