Od jutra (1 lipca) rozpoczynamy przyjmowanie wniosków 2000 Extra

Od jutra (1 lipca 2021), od godziny 8.00 będzie można składać do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego wnioski o objęcie pomocą w ramach osłonowego programu wspierania mieszkańców gminy. Uchwałę o przyznaniu 2 tysięcy zł wsparcia dla najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców gminy, radni Michałowa podjęli podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej 1 czerwca 2019r.

Jak wypełnić wniosek?

W uzasadnieniu wniosku trzeba opisać własnymi słowami sytuację osoby lub rodziny, która potrzebuje wsparcia. Np. osoba schorowana, która dużo wydaje na leki, chory, który dojeżdża na zabiegi, mieszkaniec bloku, dla którego czynsz jest dużym obciążeniem, mieszkaniec domu rodzinnego, dla którego zakup opału na zimę jest dużym wydatkiem, matka samotnie wychowująca dziecko i osiągająca najniższe wynagrodzenie itp.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty – dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za czerwiec, jeśli wniosek zostaje złożony w lipcu) – zaświadczenie z zakładu pracy (druk zaświadczenia można wziąć z MGOPS), odcinek renty/emerytury, dochód z gospodarstwa rolnego. I oczywiście trzeba dołączyć miesięczne wydatki, w tym np. koszt leków, jeśli zwracamy się o pomoc w tej kwestii, wysokość czynszu i opłat za mieszkanie, jeśli zwracamy się o pomoc w tej sprawie.

Szczegółowe wyjaśnienia są podane na wniosku, który można pobrać z MGOPS. Pracownicy MGOPS przeprowadzą wywiad środowiskowy u osób, które zwrócą się z wnioskami o pomoc. Wtedy trzeba będzie przedstawić rachunki, które osoba/rodzina ponosi miesięcznie na konkretny cel.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NR TEL : 85 713 17 80 , 85 712 17 82, 85 713 17 72

Beneficjentami programu będą mieszkańcy gminy Michałowo, zameldowani na terenie gminy Michałowo i jednocześnie faktycznie zamieszkujący jej teren, niebędący pensjonariuszami domu pomocy społecznej. Dochód osoby/rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości:

  • 300% wyżej podanego kryterium dla rodzin jednoosobowych i dwuosobowych;
  • 250% wyżej podanego kryterium dla rodzin trzyosobowych;
  • 200% wyżej podanego kryterium dla rodzin czteroosobowych i więcej osobowych.

Pomoc tym osobom/rodzinom w ramach niniejszego programu może stanowić uzupełnienie do kwoty 2.000 zł w skali 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Pobierz wniosek

UWAGA!!
WNIOSKI NALEŻY SKLADAĆ BEZPOŚREDNIO W OKIENKU BIURA PODAWCZEGO (inne formy – listowne, elektroniczne, wrzucenie do urny – nie będą uwzględniane)
Skip to content