Ogłoszenie dla Inwestorów!

 Burmistrz Michałowa zaprasza zainteresowanych Inwestorów do składania wniosków dotyczących realizacji inwestycji na terenie nieruchomości gminnych oznaczonych nr:

– dz. nr 19/2 obręb Sokole o pow. 1,2988 ha,

– dz. nr 97 obręb Sokole o pow. 1,14 ha,

– dz. nr 306/3 obręb Michałowo o pow. 1,3422 ha,

– dz. nr 1125/1 i 1125/2 obręb Michałowo o łącznej powierzchni 0,8365 ha,

– dz. nr 84/29 i 84/30 obręb Rudnia o łącznej powierzchni 0,4712 ha,

lub innych enumeratywnie wskazanych przez zainteresowanych zgodnie z przedstawionym biznesplanem i celami społecznymi lub samorządowymi w terminie do 25 sierpnia 2023r. do godziny 15.00 na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu lub biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Ustalone nieruchomości, po akceptacji przez Radę Miejską w Michałowie, zostaną wydzierżawione, w trybie bezprzetargowym, na 20-letni okres z możliwością pierwokupu lub wykupu po upływie okresu dzierżawy, wg cen rynkowych.

Burmistrz zastrzega prawo wpływu na zakres i kształt planowanych inwestycji, gwarantujący ich wykonalność.

Inwestycje na przedmiotowych terenach powinny być zgodne z celami Gminy Michałowo i kierunkami jej rozwoju, w szczególności powinny wpływać na poprawę jakości życia społeczności i stwarzać dogodne warunki do prowadzenia działalności w skali lokalnej i globalnej.

Propozycje inwestycji będą oceniane pod kątem rozwoju przyrodniczo cennych obszarów, wykorzystania technologii przyjaznych środowisku, rozbudowy bazy społeczno–kulturalno–rekreacyjnej, stworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorcze, innowacyjne podmioty lokalne oraz zamiejscowe.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content