OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW do Nagród Artystycznych Burmistrza Michałowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2022 r.

I. Przedmiot ogłoszenia konkursowego: 

 1. Nagroda Artystyczna Burmistrza Michałowa przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej Gminy Michałowo w kraju i za granicą, zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Michałowie Nr XLI/453/23 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Artystycznych Burmistrza Michałowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1710).
 2. Nagroda Artystyczna przyznawana jest w kategoriach:
  1. osiągnięcie artystyczne (film, fotografia, literatura, muzyka i śpiew, taniec, sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa);
  2. upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej zwiększającej świadomość mieszkańców Gminy Michałowo o lokalnym dziedzictwie kulturowym oraz działań i inicjatyw kulturalnych kierowanych do lokalnej społeczności lub wzbogacających ofertę kulturalną Gminy Michałowo;
  3. osiągnięcia w dziedzinie ochrony dóbr kultury;
  4. całokształt działalności na rzecz kultury.
 1. Nagroda może być przyznana osobie, grupie artystycznej lub osobie prawnej i organizacji pozarządowej mającej swoją siedzibę na terenie Gminy Michałowo i działającej na rzecz jego mieszkańców w obszarze kultury i sztuki lub ochrony dziedzictwa kulturowego, która w roku poprzedzającym składany wniosek spełniła jedno z poniższych kryteriów:
  1. zajęła czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych itp. o zasięgu co najmniej powiatowym,
  2. dokonała realizacji dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
  3. zrealizowała lub przyczyniła się do wdrożenia ciekawych inicjatyw, projektów, rozwiązań i inicjatyw służących rozwojowi życia kulturalnego w Gminie Michałowo lub upowszechnianiu i promowaniu działalności artystycznej czy też realizację działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

II. Termin i miejsce składania wniosków:

 1. Termin składania ofert upływa dnia 10 listopada 2023 r. o godz. 15.00
 2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Białostocka 11, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Białostocka 11 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu).

III. Warunki udziału w ogłaszanym konkursie:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją w wyznaczonym terminie.
 2. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:
  1. Burmistrz Michałowa,
  2. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.
  3. jednostki oświatowe i instytucji kultury,
  4. stowarzyszenia, Fundacje oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną, 

IV. Procedury i termin rozstrzygnięcia:

 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
  1. złożenia po terminie;
  2. rezygnacji wnioskodawcy z występowania o Nagrodę Artystyczną;
  3. braków formalnych.
 3. Konkurs o przyznanie Nagrody Artystycznej odbywa się w etapach:
  1. przyjmowanie wniosków;
  2. wytypowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej przez Kapitułę oraz przedstawienie opinii Kapituły Burmistrzowi Michałowa;
  3. rozstrzygnięcie Burmistrza Michałowa w sprawie przyznania Nagrody Artystycznej.
 4. Kapituła Nagród Artystycznych powoływana jest w drodze Zarządzenia Burmistrza.
 5. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania Nagród Artystycznych nastąpi do dnia 15 grudnia 2023 r.
 6. Burmistrz Michałowa może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny.
 7. Zastrzega się również możliwość nieprzyznania Nagrody Artystycznej, w którejkolwiek kategorii.
 8. Informacje dotyczące naboru – Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 25, tel. 85 7131 770

DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej

Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Artystycznych Burmistrza Michałowa

 

Skip to content