OGŁOSZENIE: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w 2023 roku.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w zakresie

zbierania, transportu i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne oraz podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowo, planujące w 2023 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Zakres realizowanego zadania w ramach projektu uzależniony będzie od wysokości dofinasowania przyznanego Gminie Michałowo.

Z uwagi na ograniczony budżet WFOŚiGW w Białymstoku oraz bardzo krótki termin złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku wniosku o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu, mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości

w terminie niezwłocznym do dnia 29.08.2023r. do godz. 15.15 powinni złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego – ul. Białostocka 11 (biuro podawcze pokój nr 1) stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,  informacja o wyrobach zawierających azbest).

UWAGA

O zachowaniu terminu złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Michałowie poza wyznaczonym terminem naboru, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowo https://michalowo.eu/ oraz w Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój nr 5.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie
w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, tel. 85 713 17 81


DOKUUMENTY DO POBRANIA

Skip to content