OGŁOSZENIE: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w 2021 roku.

Projekt będzie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w zakresie

zbierania, transportu i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest.

 Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne oraz podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowo, planujące w 2021 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Z uwagi na ograniczony budżet WFOŚiGW w Białymstoku oraz termin złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku wniosku o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu, mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości

w terminie niezwłocznym do dnia 21.06.2021r. powinni złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego – ul. Białostocka 11 stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,  informacja o wyrobach zawierających azbest).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie  w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, tel. 85 713 17 81


DOKUUMENTY DO POBRANIA

Skip to content