OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – Sołectwa: Ciwoniuki, Lewsze, Kuchmy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOT. ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SOŁECTWA CIWONIUKI, SOŁECTWA LEWSZE  I SOŁECTWA KUCHMY W SOŁECTWO CIWONIUKI ORAZ ZAOPINIOWANIE PROJEKTU STATUTU NOWO POWSTAŁEGO SOŁECTWA CIWONIUKI

Na podstawie uchwały Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo, uchwały Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw zmienionej uchwałą nr XXII/186/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw oraz Zarządzenia Nr 323/21 Burmistrza Michałowa z dnia 18 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wybranych sołectw Gminy Michałowo,

  • Burmistrz Michałowa informuje, iż na terenie Sołectwa Kuchmy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Ciwoniuki, Sołectwa Lewsze i Sołectwa Kuchmy w Sołectwo Ciwoniuki oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego sołectwa Ciwoniuki.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami sołectwa Kuchmy (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 14.06.2021r. (poniedziałek) w godzinach: od 9:00 do 11:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Kazberuk, Stare Kuchmy 3.
  • Burmistrz Michałowa informuje, iż na terenie Sołectwa Lewsze zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Ciwoniuki, Sołectwa Lewsze i Sołectwa Kuchmy w Sołectwo Ciwoniuki oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego sołectwa Ciwoniuki.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami sołectwa Lewsze (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 14.06.2021r. w godzinach: od 9:00 do 11:00 na podwórzu u Sołtysa Sołectwa Lewsze.
  • Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami sołectwa Ciwoniuki (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 14.06.2021r. (poniedziałek) w godzinach: od 12:00 do 14:00 na placu przed świetlicą w Juszkowym Grodzie.Formą konsultacji będzie oddanie głosu na ankiecie dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Ciwoniuki, Sołectwa Lewsze i Sołectwa Kuchmy w Sołectwo Szymki oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego Sołectwa Ciwoniuki.

Formą konsultacji będzie oddanie głosu na ankiecie dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Ciwoniuki, Sołectwa Lewsze i Sołectwa Kuchmy w Sołectwo Szymki oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego Sołectwa Ciwoniuki.

Projekty uchwał w sprawie połączenia sołectw i nadanie im statutów zostaną wyłożone do wglądu mieszkańcom wskazanych Sołectw, u Sołtysów Sołectw jak również wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

Wyniki konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości do dn. 01.07.2021r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Michałowo.

Burmistrz Michałowa

       Marek Nazarko

Skip to content