OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – Sołectwa: Zaleszany i Nowosady

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOT. ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SOŁECTWA ZALESZANY I SOŁECTWA NOWOSADY W SOŁECTWO NOWOSADY ORAZ ZAOPINIOWANIE PROJEKTU STATUTU NOWO POWSTAŁEGO SOŁECTWA NOWOSADY

Na podstawie uchwały Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo, uchwały Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw zmienionej uchwałą nr XXII/186/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/176/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Michałowo oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw oraz Zarządzenia Nr 323/21 Burmistrza Michałowa z dnia 18 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wybranych sołectw Gminy Michałowo,

  • Burmistrz Michałowa informuje, iż na terenie Sołectwa Zaleszany zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Zaleszany i Sołectwa Nowosady w Sołectwo Nowosady oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego sołectwa Nowosady.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami sołectwa Zaleszany (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 16.06.2021r. (środa) w godzinach: od 9:00 do 11:00 w na podwórzu u Sołtysa Sołectwa Zaleszany.
  • Burmistrz Michałowa informuje, iż na terenie Sołectwa Nowosady zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Zaleszany i Sołectwa Nowosady w Sołectwo Nowosady oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego sołectwa Nowosady.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami sołectwa Nowosady (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 16.06.2021r. (środa)  w godzinach: od 12:00 do 14:00 pod wiatą w Nowosadach.

Formą konsultacji będzie oddanie głosu na ankiecie dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Zaleszany, Sołectwa Nowosady w Sołectwo Nowosady oraz zaopiniowanie projektu statutu nowo powstałego Sołectwa Nowosady.

Projekty uchwał w sprawie połączenia sołectw i nadanie im statutów zostaną wyłożone do wglądu mieszkańcom wskazanych Sołectw, u Sołtysów Sołectw jak również wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

Wyniki konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości do dn. 01.07.2021r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Michałowo.

Burmistrz Michałowa

       Marek Nazarko

Skip to content