Projekt „MAŁE MICHAŁKI – utworzenie pierwszego żłobka na terenie gminy Michałowo”

Projekt „MAŁE MICHAŁKI – utworzenie pierwszego żłobka na terenie gminy Michałowo” jest projektem realizowanym w okresie 01.01.2021 r. – 30.04.2023 r. przez podmiot „SORBUS Jakub Gryko” w partnerstwie z Gminą Michałowo.

CEL: Wzrost zatrudnienia 22 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia, dzięki zwiększeniu dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie do 31.10.2021 żłobka na terenie gminy Michałowo i objęciu opieką 22 dzieci w wieku do lat 3 w okresie 01.04.2021-30.04.2023.

 

 

 

GŁÓWNE REZULTATY (WSKAŹNIKI):

Rezultatu:

– Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 17 osób (15 K, 2 M),

– Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 5 osób (5 K).

Produktu:

– Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 22 os. (20 K, 2 M),

– Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 22 szt.,

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

 

GRUPA DOCELOWA:

– 17 osób pracujących (15 K, 2 M), w tym przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim;

– 5 osób bezrobotnych/biernych zawodowo (5 K).

ZADANIA:

Zadanie 1 – PRZYGOTOWANIE ŻŁOBKA DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI – PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W CELU PROWADZENIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 [I 2021 – X 2021],

Zadanie 2 – PROWADZENIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA [XI 2021 – IV 2023].

WARTOŚĆ PROJEKTU: 902 216,87 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 766 884,33zł

 

Skip to content