Projekt pn.: „OD NOWA Michałowa”.

Gmina Michałowo realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „OD NOWA Michałowa”.

W oparciu o zidentyfikowane problemy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, określone zostały następujące cele Projektu:

 1. Cel główny:
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Michałowo poprzez zmniejszenie wykluczenia oraz zwiększenie integracji społecznej.

 

 1. Cele szczegółowe:
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w wyniku modernizacji budynku dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w którym będzie prowadzona działalność edukacyjna,
 • podniesienie poziomu życia osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem – 140 rodzin w roku 2024, 22 osób niepełnosprawnych w 2024 r.,
 • wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców oraz turystów korzystających ze wspartego obiektu infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanym obszarze,

 

 1. Cel bezpośredni:
 • rewitalizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska oraz przywrócenie funkcji: społecznych i kulturalnych obiektu użyteczności publicznej. Ponadto, nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców, dzięki rewitalizacji budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie zbiornika Siemianówka.

 

Należy również podkreślić, iż w długofalowej perspektywie, tj. w okresie trwałości projektu, osiągnięte zostaną korzyści, do których można zaliczyć:

 • zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego, zwłaszcza grup defaworyzowanych (w tym osób z niepełnosprawnością), na obszarze rewitalizowanym objętym interwencją w projekcie poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych,
 • ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez realizację inwestycji objętej przedmiotowym projektem,
 • zwiększenie stopnia integracji społecznej,
 • rozwój zainteresowań oraz kompetencji kluczowych i społecznych,
 • rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Michałowo,
 • wzrost atrakcyjności regionu, poprawa wizerunku i pozytywnego postrzegania gminy Michałowo,
 • promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

 

Wartość Projektu: 1 480 771,20 PLN  

Wkład Funduszy Europejskich: Około 55 % wartości Projektu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content