Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Michałowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Michałowo, ul. Leśnej 1

(baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie)

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 15.00

W PSZOK przyjmowane są m.in.:

papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,
tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,
szkło, w tym odpady opakowaniowe,
metale, w tym odpady opakowaniowe,
opakowania wielomateriałowe,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
przeterminowane leki,
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 1m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
zużyte opony,
odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

zmieszane odpady komunalne,
odpady zawierające azbest,
części samochodowe (tj. zderzaki, itp.)
szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, oraz lustra i witraże,
odpady niebezpieczne,
odpady w opakowaniach cieknących,
odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej,
wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – pobierz