Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki

logo_podlaskie

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPPD.08.06.00-20-0165/17-00 z dnia 04.09.2018 r. między Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Michałowo w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Jałówka poprzez rewitalizację społeczno-gospodarczą dotkniętego problemami obszaru. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
 • przebudowanie i adaptację zdegradowanego zabytkowego centrum miejscowości dla przywrócenia oraz nadania im nowych funkcji::kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni centrum Jałówki;
 • udostepnienie rewitalizowanych terenów dla mieszkańców i turystów odwiedzających Jałówkę.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę placu wypoczynkowego, z akcentem plastycznym w formie fontanny,
 • budowę placu wypoczynkowego, z akcentem plastycznym, pomnikiem – popiersie Zygmunta II Augusta wsparte na cokole,
 • budowę placu zabaw dla dzieci najmłodszych, z wyposażeniem i ogrodzeniem od strony ulicy,
 • budowę ciągów pieszych utwardzonych oraz schodów terenowych,
 • zagospodarowanie terenów zielonych nowymi trawnikami, kwietnikami, nasadzeniami zieleni krzewów i drzew ozdobnych oraz
  uzupełnienie całości elementami małej architektury typu: ławki parkowe, kosze na odpady, kosze na psie odchody, tablice informacyjne, tablice ogłoszeń, stojak na rowery,
 •  wykonanie uzbrojenia terenu (przyłącze wodociągowe oraz instalacja wodociągowa do zasilania pompy fontanny i punktu poboru wody, przyłącze energetyczne oraz instalacja doziemna energetyczna nn do zasilania lamp oświetlenia terenu, lampy oświetlenia popiersia, zasilania pompy fontanny i oświetlenia fontanny).

Okres realizacji: 14.09.2018 – 12.07.2019 r.

Wartość projektu: 723 861,12 PLN

Dofinansowanie: 499 464,15 PLN

Skip to content