Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń o ujęcie w projekcie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo na lata 2009 – 2032” informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w projekcie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w 2020 roku.

Projekt będzie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Różnicę całkowitego kosztu zbierania, transportu i unieszkodliwiania 1 tony wyrobów zawierających azbest zobowiązany będzie pokryć właściciel nieruchomości.

Przewidywany koszt dopłaty przez mieszkańca wynosić będzie ok. 300,00 zł
za 1 tonę odpadu plus należny podatek VAT.

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne oraz podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Michałowo, planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Z uwagi na ograniczony budżet WFOŚiGW w Białymstoku oraz termin złożenia do WFOŚiGW w Białymstoku wniosku o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu, mieszkańcy zainteresowani przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości

w terminie niezwłocznym do dnia 17.01.2020 r. powinni złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego – ul. Białostocka 11 (pokój nr 5) stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,  informacja o wyrobach zawierających azbest).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, tel. 85 713 17 81

 

Skip to content