W czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Nie weźmie udziału były już Radny Piotr Dąbrowski.

Sala narad

W dniu 11 marca 2021 r odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Michałowie : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/9abfb9227b9a72d/8cc1ffbf110822b/zwoluje-xxv-sesje-rady-miejskiej-w-michalowie-viii-kadencji-w-dniu-11-marca-2021r-czwartek-o-godz-900.html

W sesji nie weźmie udziału były już Radny z okręgu wyborczego Nr 15 – Piotr Dąbrowski.

Wyrokiem z dnia 14.01.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżone przez Radę Miejską w Michałowie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w którym to Wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Michałowie Pana Piotra Dąbrowskiego w okręgu wyborczym nr 15.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku nie uwzględnił argumentacji Wojewody i przychylił się do stanowiska Rady Miejskiej w Michałowie wyrażone w Uchwale z dnia 24 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wojewoda od Wyroku Sądu nie odwołał się, w związku z czym mandat radnego Rady Miejskiej w Michałowie Pana Piotra Dąbrowskiego w okręgu wyborczym nr 15 wygasł! a w najbliższym czasie czekają nas wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Michałowie w okręgu nr 15.

 

Zacznijmy więc od początku:

Cała sprawa miała swój początek od próby wygaszenia mandatu radnej Agnieszki Grzegorczuk, kiedy to radni „grupy opozycyjnej” złożyli zawiadomienie do Wojewody Podlaskiego o naruszeniu zakazu łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy.

Sklep w Nowej Woli, którego Pani Agnieszka jest współwłaścicielem, jest jedynym sklepem we wsi. Pani Grzegorczuk miała podpisaną umowę z MGOPS w Michałowie przy realizacji projektu w którym to beneficjenci pomocy społecznej indywidualnie dokonują wyboru podmiotu gospodarczego, w którym realizują bony pomocowe.

Wojewoda wezwał Radę Miejską w Michałowie do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. Radni nie zgodzili się z opinią Wojewody, następnie Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej. Radni podczas majowej sesji podjęli uchwałę dotyczącą wniesienia skargi na decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Za zaskarżeniem było 12 radnych, a 3 głosowało przeciw (w tym radny Dąbrowski).  Obecnie trwają postepowania sądowe w przedmiotowej sprawie.

Następnie

Radni podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Michałowie przyjęli uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Michałowie Piotra Dąbrowskiego w związku z naruszeniem dyspozycji art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Radny Piotr Dąbrowski prowadzi działalność gospodarczą w Jałówce i zajmuje się usługami pogrzebowymi, i zgodnie z fakturą Nr 5/2020 z dnia 18.03.2020 r. otrzymał on wynagrodzenie od jednostki organizacyjnej gminy tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za wykonaną usługę (świadczenie usług dot. pochówku).

Tu Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w którym to Wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 września 2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

– Dwie bliźniacze sytuacje a jednakże odmienne stanowiska wykazane zostały w opinii Wojewody Podlaskiego.

W związku z powyższym Rada Miejska w Michałowie zwróciła się z prośbą o opinię prawną do Kancelarii Michał Wierzbicki i Wspólnicy po jej uzyskaniu Radni doszli do wniosku, że  jedynym właściwym organem, który mógłby merytorycznie rozstrzygnąć te „niejasne” kwestie i ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości co do zasad i interpretacji przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej na mieniu gminy na gruncie zaistniałych zdarzeń jest Sąd.

Radni Rady Miejskiej w Michałowie, mając na uwadze dobro wspólnoty samorządowej, nie chcieli by którykolwiek radnych poczuł się potraktowany niesprawiedliwie a wobec zaistniałych zdarzeń wyrok Sądu będzie jedynym właściwym rozwiązaniem zaistniałych niejasności i odmiennych interpretacji – uzasadniała projekt uchwały na wrześniowej sesji przewodnicząca Maria Ancipiuk.

Obecnie oczekujemy na ogłoszenie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku wyborów w okręgu wyborczym Jałówka.

 

Skip to content