Większe dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni

O 2 tys. zł zwiększyli radni dofinansowanie do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Michałowo. W uchwale przyjętej podczas sesji 11 marca radni uwzględnili też budynki wielorodzinne – tu dofinansowanie może wynieść nawet 30 tys. zł.

– Jest to uchwała dość długo oczekiwana. Wiele lat temu jako pierwsi w Polsce podjęliśmy uchwałę, która proponuje dofinansowanie do takich przydomowych inwestycji, ale od wielu lat nie była zmieniana, proponuję więc podniesienie kwot dofinansowania. Nie jest dużo takich działań, a zwiększenie zakresu pomocy na pewno będzie korzystne – zachęcał radnych do podjęcia uchwały burmistrz marek Nazarko.

Podjęta jednogłośnie uchwała zmienia uchwałę z 2011 r. Wysokość przyznawanego dofinansowania wynosi teraz:

– w przypadku budowy oczyszczalni do 2,5 m3/d dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 50 proc. udokumentowanych kosztów, nie więcej niż 5 tys. zł (poprzednio było 3 tys. zł) zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego;

– kwota dofinansowania w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 2,5 m3/d i do 5,0 m3/d wynosi do 50 proc. udokumentowanych kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej niż 7 tys. zł (poprzednio było 5 tys. zł).

W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dofinansowania wynosi do 50 proc. udokumentowanych kosztów zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej niż 6 tys. zł na całą inwestycję.

Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, kwota dofinansowania w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 5,0 m3/d wynosi do 50 proc. udokumentowanych kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego nie więcej niż 30 tys. zł.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie, po zrealizowaniu budowy studni wierconej dla budynku mieszkalnego, może uzyskać dotację do 50 proc. kosztów całego zadania nie więcej niż 5 tys. zł.

Uchwała uwzględnia też udzielenie dotacji celowej dla budynków mieszkalnych dla nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku dotacja na dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, a udzielenie tej dotacji następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą̨ być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2024 r.

Fot. Pixabay

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content