Wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych może skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

Pomoc w formie dofinansowania jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Organem koordynującym program pomocy uczniom niepełnosprawnym jest Minister Edukacji Narodowej.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:
– do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023;
– do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających: w roku szkolnym 2020/2021, 21021/2022 lub 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
– do kwoty 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Pobierz FORMULARZ WNIOSKU
Skip to content