Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Michałowo złożyła wniosek w ramach naboru do Programu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

W konsekwencji oceny wniosku Gmina została zobligowana ze strony organizatora konkursu tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) do doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno – merytorycznej wniosku.

W skutek zaistniałej sytuacji uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia do Urzędu Miejskiego w Michałowie o dostarczenie oświadczenia uzupełniającego:

PLIK DO POBRANIA >> 1_oswiadczenie_uzupelniajace

Dodatkowo uczniowie uczący się w szkołach z poza terenu Gminy Michałowo prosimy o Przedłożenie zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Michałowo), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu koszów, lub dofinansowania tych rzeczy – (zgodnie z załącznikiem nr 2). W przypadku uczniów klas I szkół średnich szkoły średniej zaświadczenie należy dostarczyć w zakresie klasy I szkoły średniej i klasy VIII szkoły podstawowej odpowiednio do wytycznych (w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. w 2020 i 2021).

PLIK DO POBRANIA >>  2_ Zaświadczenie ze szkoły dla ucznia z poza terenu gminy

Skip to content