Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Michałowo w zakresie poprawy dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych).

Badanie to realizowane jest w związku z planowanym udziałem Gminy Michałowo w naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.3. Inwestycje społeczne, numer naboru FEPD.04.03-IZ.00-001/24. Ankieta pozwoli nam zbadać zainteresowanie, potrzeby Mieszkańców Gminy, a także lepiej dostosować nasze działania do Państwa oczekiwań.

 • Maksymalna wartość grantu na 1 mieszkańca może wynieść do 50 000,00 PLN.
 • Grant może zostać przeznaczony na wydatki poniesione na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych, w tym:
  • prace remontowo-instalacyjne,
  • wydatki związane z nadzorem inwestorskim,
  • opracowanie dokumentacji technicznej,
  • winda zewnętrzna/wewnętrzna,
  • budowa podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich,
  • dostosowanie wejścia do budynku umożliwiającego swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami,
  • pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku z poziomu terenu,
  • domofon umożliwiający kontakt osobie z niepełnosprawnością i przystosowany technicznie dla osób z niepełnosprawnościami,
  • dostosowanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (elementy montowane na stałe), np. uchwyty, poręcze.

Możliwe są również racjonalne usprawnienia np. urządzenia głośnomówiące.

 • O granty mogą ubiegać się osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczyć będzie grant, przy czym:
  • w przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu itp., termin jej obowiązywania powinien obejmować co najmniej okres realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat),
  • w przypadku współwłasności nieruchomości, należy posiadać pisemne oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego projektu,
  • w przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu, nie będącego własnością Grantobiorcy, należy posiadać dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

 

Uzupełnienie ankiety zajmie tylko kilka minut.

Ankietę można wypełnić online (do dnia 10.03.2024 r.)

Kliknij aby wypełnić ankietę

 

Formularze również można pobrać i wypełnić TUTAJ (plik MS-WORD) i przesłać na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu w terminie do 10.03.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że uzupełnienie i przesłanie ankiety nie jest równoznaczne z kwalifikacją do udziału w projekcie. Właściwy nabór zostanie ogłoszony po otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Michałowo z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021 – 2027.

Dziękujemy za poświęcony czas!

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content