Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr XXXII/309/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Burmistrz Michałowa zawiadamia, iż począwszy od 01 stycznia 2022 r. zmieniła się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 1. 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 2. 84,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 4. Częściowe zwolnienie w wysokości 30% miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości spełniającym łącznie następujące kryteria:
  1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną;
  2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości;
  3) posiadają Kartę Dużej Rodziny.

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia podanego w zawiadomieniu.

Skip to content