Zima 2022/2023- odśnieżanie dróg w Gminie Michałowo

Informujemy mieszkańców Gminy Michałowo, że za właściwe utrzymanie drogi na terenie gminy Michałowo odpowiada osobno każdy zarządca drogi: Powiat Białostocki – za drogi powiatowe, Województwo Podlaskie – za drogi wojewódzkie, a Gmina Michałowo, za ulice i drogi gminne. Poniżej przedstawiamy wykazy dróg i ulic będących w zarządzie właściwych instytucji oraz przypominamy o obowiązkach wynikających z zimowego utrzymania dróg i chodników.

Ulice w Michałowie

  • Gródecka, Hieronimowska – podlegają pod Powiat Białostocki
  • Białostocka – podlega pod Wojewódzki Zarząd Dróg w Białymstoku

Dane kontaktowe:

Drogi gminne (Urząd Miejski w Michałowie)
tel. stacjonarny: 85 713 17 76
tel. komórkowy: 666 306 880

Drogi powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku)
tel. stacjonarny: 85 7189 525
tel. komórkowy: 607 446 272

Drogi wojewódzkie (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich)
tel. stacjonarny: 85 67 67 149


Zimowe utrzymanie dróg gminnych opiera się na następujących warunkach:
– w zakresie odśnieżania – jezdnia odśnieżona na całej szerokości;
– w zakresie ograniczania śliskości – jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, szczególnie: skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% oraz w innych wskazanych miejscach.

Prace, co do zasady, prowadzone są po ustaniu opadów śniegu.

Śnieg może zalegać wszędzie, jedynie drogi muszą być przejezdne a chodniku możliwe do przejścia.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy w dużej mierze zależy także od wszystkich użytkowników dróg, w tym od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko dostosowania techniki jazdy do warunków zewnętrznych, ale także właściwego przygotowania pojazdu, w tym szczególnie stosowania opon o odpowiednim rodzaju i stopniu zużycia.

W związku z pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, prosimy mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ utrudnia to, a niekiedy wręcz uniemożliwia wykonywanie robót na drogach.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię drogi i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich sytuacji prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.

Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem chodników

Urząd Miejski w Michalowie przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

Zgodnie z §3 ww. Regulaminu Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  Oznacza to, że za stan utrzymania chodnika w takiej sytuacji odpowiada nie zarządca drogi, lecz osoba (lub osoby), do której należy nieruchomość położona wzdłuż danego odcinka chodnika.

Chodniki mieszkańcy odśnieżają bez względu czy są oddzielone pasem zieleni czy nie. Nie ma znaczenia czy chodnik jest bezpośrednio wzdłuż nieruchomości, czy oddzielony pasem zieleni. Obowiązek odśnieżania jest w każdym przypadku.

Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię

Prosimy właścicieli nieruchomości o stałe monitorowanie porządku na chodnikach i usuwanie na bieżąco śniegu, lodu i błota pośniegowego, pojawiających się w związku z występowaniem opadów i zmian temperatur.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content