Złóż ankietę i otrzymaj wsparcie na montaż fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych


Gmina Michałowo zaprasza osoby zainteresowane wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i/lub montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych do wypełnienia poniższej ankiety

Ankieta ma celu określenie poziomu zainteresowania mieszkańców montażem instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ramach planowanego naboru wniosków
o dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu nr 4 Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest pod adresem:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-5.html

Nabór wniosków Składanych przez Gminę potrwa do 14.02.2020 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2020 r., a podpisanie Umów o dofinansowanie: wrzesień – październik 2020 r.

 

Szacowany czas wypełnienia ankiety to 15 minut.

Podstawowe warunki ubiegania się o wsparcie na montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych

 1. Wypełnione ankiety w wersji papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: hanczaruk@michalowo.eu w terminie do 31.12.2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 857131776, lub w pok. nr 2, w Urzędzie Miejskim w Michałowie.
 2. Weryfikacji podlegać będą wszystkie ankiety złożone w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Michałowie).
 3. Ankiety prawidłowo wypełnione posłużą do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego konkursu, przy czym w przypadku bardzo dużego zainteresowania dopuszcza się możliwość utworzenia listy głównej oraz rezerwowej. Wówczas przy kwalifikowaniu uczestników będą decydować następujące kryteria:
  1. Rodzaj wybranych źródeł OZE (PV/kolektory słoneczne czy łącznie)
  2. Moc instalacji,
  3. Okres eksploatacji obiektu przez cały rok.
  4. Liczba osób na stałe zamieszkałych w gospodarstwie domowym – preferowane co najmniej 4 osoby i więcej, będących w bazie Ewidencji Ludności Gminy Michałowo jako osoby zameldowane na stałe,
  5. Liczba osób z niepełnosprawnością w gospodarstwie domowym,
  6. Gmina Michałowo jako miejsce odprowadzania podatku PIT,
  7. Niezaleganie z podatkami, opłatami i innymi zobowiązaniami wobec Gminy Michałowo,
  8. Lokalizacja inwestycji na terenie wiejskim,
 1. Właściciele nieruchomości, których ankiety zostaną wstępnie zakwalifikowane zostaną o tym powiadomieni telefonicznie/e-mailem.
 1. Gmina Michałowo informuje, że zebranie ankiet i wstępne zakwalifikowanie do projektu nie jest gwarancją przyznania wsparcia finansowego. Przy czym Gmina Michałowo zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ponownego naboru w oparciu o kryteria ustalone przez Burmistrza Michałowa w celu wyłonienia ostatecznej listy Grantobiorców.
 2. Ponadto w celu uzyskania wsparcia, niezbędne będzie spełnienie wymogów proceduralnych (np. w zakresie dostarczenia niezbędnych dokumentów typu umowa z operatorem, czy rachunki za energię) oraz możliwości techniczne montażu potwierdzone przez podmiot zewnę

Podstawowe informacje dla mieszkańców związane z montażem instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych

 1. Grant przyznawany będzie Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu).
 2. Grant będzie można przeznaczyć na montaż instalacji OZE, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
 1. Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana
  do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej
  i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. W celu właściwego opomiarowania instalacji do obliczenia zapotrzebowania na prognozowaną produkcję energii elektrycznej należy posiadać rachunki oraz umowę na dostawę energii z operatorem.
 1. Wartość Grantu uzależniona jest mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego lub rodzaju instalacji kolektorów słonecznych uzależnionego od ilości osób mieszkających w budynku. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to:
 • Instalacja fotowoltaiczna: o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 PLN/1 kWp; o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 000,00 PLN/1 kWp.
 • Instalacja kolektorów słonecznych: dostosowana do potrzeb 1 – 3 osób – maksymalnie 18 000,00 PLN; dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 PLN; dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 PLN.
 1. Instalacje muszą być zamontowane na terenie nieruchomości znajdujące się w Gminie Michałowo.
 1. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.
 1. Grantobiorca – mieszkaniec może przedstawić do rozliczenia wydatki związane z:
 • Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).
 • Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).
 • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
 • Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 • Kosztami przygotowawczymi związane z dokumentacją techniczną oraz dokumentacją kosztorysową.
 1. Wszelkie dodatkowe koszty nie związane stricte z montażem instalacji ponosi właściciel nieruchomości – dotyczy np. przebudowy lub budowy instalacji elektrycznej (np. założenie oddzielnego licznika energii elektrycznej) lub wykonanie instalacji ciepłej wody w przypadku jej braku w budynku mieszkalnym.
 1. Koszt wkładu własnego mieszkańca będzie uzależniony od wielkości pozyskanego wsparcia oraz faktycznych kosztów instalacji PV/kolektorów solarnych w momencie zakupu. Planuje się pozyskanie dofinansowania do instalacji w wysokości około 70 -75% wartości netto instalacji. Wówczas wkład własny mieszkańca wyniesie 30 – 25% kosztów netto instalacji wraz z podatkiem VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji w wysokości 8%.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie uregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na której ma być wykonana instalacja na zasadach własności/współwłasności lub innego prawa do dysponowania nieruchomością. Szacowany termin, do którego należy posiadać prawo do dysponowania nieruchomością to rok 2026.
 2. W momencie montażu instalacji budynek, na potrzeby którego instalacja ma pracować powinien być oddany do użytkowania.
 1. Aby rozliczyć grant, mieszkaniec będzie zobowiązany potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE (faktura, protokół odbioru instalacji z udziałem inspektora nadzoru powołanego przez Gminę, potwierdzenie opłaty, itp.). Grantobiorca będzie zobowiązany do samodzielnego wyboru wykonawcy instalacji. Szczegółowe prawa i obowiązku zostaną uregulowane w Umowie o powierzenie grantu.
 1. Po zamontowaniu instalacji PV/kolektorów solarnych użytkujący będzie zobowiązany do jej ubezpieczenia we własnym zakresie co najmniej przez okres trwałości tj. 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.
POBIERZ ANKIETĘ

 

 

W skrócie:

 

Termin składania ankiet: 31.12.2019r.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to:

Instalacja fotowoltaiczna:

 • o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 PLN za 1 kWp;

 • o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 000,00 PLN za 1 kWp.

Instalacja kolektorów słonecznych:

 • dostosowana do potrzeb 1 – 3 osób – maksymalnie 18 000,00 PLN;

 • dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 PLN;

 • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 PLN.

Planowane pozyskanie dofinansowania do instalacji w wysokości około 70 -75% wartości netto instalacji.

Wkład własny mieszkańca wyniesie 30 – 25% kosztów netto instalacji wraz z podatkiem VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji w wysokości 8%.

 

POBIERZ ANKIETĘ
Skip to content