Deklaracja dostępności serwisu MICHALOWO.EU

Urząd Miejski w Michałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Michałowie.

W dniu 29.03.2021 przeprowadzono samoocenę dostępności serwisu michalowo.eu  dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z
którego wynika, że strona internetowa michalowo.eu spełnia wymagania w 99 %.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1.  Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników
    obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  2. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
  3. Brak unikalnych nazw niektórych elementów strony Niezgodności wynikają z faktu publikowania treści przed wejściem w życie
    ustawy o cyfrowej dostępności. Strona Urzędu działa na darmowym uniwersalnym systemie WordPress.
  4. Do strony doinstalowany jest dodatek One Click Accessibility (ikona w prawym górnym rogu witryny) podnosząca funkcjonalność i dostępność strony osobom niedowidzącym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Woźniewski, adres poczty : informatyk@michalowo.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 713 17 88

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676