Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Rada Miejska w Michałowie dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

ODPADY SELEKTYWNE

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 31 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

ODPADY NIESELEKTYWNE

miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 93 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

   

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, parafie, domki letniskowe) w związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

 


JEDNOLITY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Pytania i odpowiedzi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. Dodatkowo zaleganie z opłatami na rzecz gminy skutkuje brakiem zwolnienia w podatku od nieruchomości.

  • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
  • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
  • Na stronie internetowej www.michalowo.eu

Deklarację, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu
Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września  2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.).

Wszyscy właściciele nieruchomości mieszkalnych powinni złożyć deklaracje do końca lutego 2021r.

W przypadku zmian:

Deklarację, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

  • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 15 marca danego roku
  • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 15 czerwca danego roku
  • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 15 września danego roku
  • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 15 grudnia danego roku

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

DEKLARACJA O wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych Terminarz wywozu odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)