Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Rada Miejska w Michałowie uchwaliła wysokość opłat miesięcznych za wywóz nieczystości w następujący sposób:

ODPADY SELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 24 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 48 zł

ODPADY NIESELEKTYWNE

gospodarstwo domowe jednoosobowe (osoba samotnie gospodarująca) – 72 zł

gospodarstwo domowe wieloosobowe – 144 zł

UWAGA!

Ustala się zwolnienie w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od gospodarstwa domowego.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, parafie, domki letniskowe) w związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.


JEDNOLITY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Pytania i odpowiedzi

Co się stanie, jeśli nie będę płacić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy. Dodatkowo zaleganie z opłatami na rzecz gminy skutkuje brakiem zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Gdzie znajdziesz deklarację?
  • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
  • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
  • Na stronie internetowej www.michalowo.eu
Jak często należy płacić?

Zapamiętaj te daty!

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat:

  • Za pierwszy kwartał danego roku – do dnia 15 marca danego roku
  • Za drugi kwartał danego roku – do dnia 15 czerwca danego roku
  • Za trzeci kwartał danego roku – do dnia 15 września danego roku
  • Za czwarty kwartał danego roku – do dnia 15 grudnia danego roku
Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W takiej sytuacji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

DEKLARACJA O wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych Terminarz wywozu odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)